EUVIC Trendbook 2022 – M365 / Modern Workplace

Jak wygląda Modern Workplace po blisko dwóch latach funkcjonowania w pandemicznej rzeczywistości? Mocno przyspieszona pandemią i często niełatwa cyfrowa transformacja obaliła wiele mitów i przełamała szereg barier organizacyjnych.

M365 / Modern Workplace – użytkowo-centryczna standaryzacja oraz personalizacja, jako sposób na zwiększenie zaangażowania oraz zrównoważony rozwój pracowników w hybrydowym środowisku pracy.

Badania Instytutu Gallupa pokazują, że organizacje charakteryzujące się wysokim współczynnikiem zaangażowania mają o 41% mniejszy współczynnik absencji oraz 17% wzrost produktywności. Dodatkowo rotacja personelu jest mniejsza o 24% do 59% – w zależności od branży.

Według Forrestera z kolei, przynajmniej 47% badanych twierdzi, że od czasu pandemii COVID-19 co najmniej połowa pracowników ich firmy przeszła na w pełni zdalny model pracy, ale tylko 37% pracowników biurowych twierdzi, że jest wyposażona w technologie, które to umożliwiają.1

Microsoft wskazuje, że do najważniejszych korzyści, jakie pracownicy biurowi chcieliby osiągnąć dzięki efektywnemu zarządzaniu wiedzą zalicza się:

 1. szybsze odnajdowanie informacji (52% ankietowanych),
 2. redukcję czasu potrzebnego na odtworzenie informacji (44% ankietowanych),
 3. posiadanie pojedynczego źródła prawdy (43% ankietowanych).

Jak wygląda Modern Workplace po blisko dwóch latach funkcjonowania w pandemicznej rzeczywistości? Mocno przyspieszona pandemią i często niełatwa cyfrowa transformacja obaliła wiele mitów i przełamała szereg barier organizacyjnych.

Liczne procesy transformacyjne wyłoniły wielu nowych, nie zawsze oczywistych liderów i ambasadorów. Pomogły zawiązać nowe lub rozwinąć już istniejące społeczności cyfrowe, a także zreorganizować wcześniejsze podejście do współpracy. Przemianom towarzyszyło, pełne pasji zaangażowanie oraz empatia i poczucie wspólnoty szczególnie cenne w tych niespodziewanie burzliwych czasach.

W procesach przyspieszonej transformacji okazało się, że sprawne i wszechstronne wsparcie przedsiębiorstw w szybkiej operacjonalizacji pracy zdalnej wymaga nie tylko unikalnych kompetencji, ale też precyzyjnego zaplanowania działań. Kluczowe okazało się wykorzystanie kompleksowych programów zarządzanej i bezpiecznej transformacji na bazie M365, z wbudowanym nadzorem operacyjnym oraz raportowaniem poziomów adopcji i kontrolowaniem zwrotu z inwestycji.

Piotr Sornat, CSMO i Wiceprezes w IT-Dev

Dynamicznie rosnąca grupa coraz bardziej świadomych i dochodzących do głosu interesariuszy reprezentujących działy komunikacji, HR, IT, bezpieczeństwa, R&D, customer service, front-line itp., szybko dostrzegła nowe szanse płynące z wykorzystania cyfrowych narzędzi. Zderzyli się jednak z szeregiem wyzwań, których analiza i decyzje podjęte na jej podstawie, zaowocowały szeregiem zmian w obrębie priorytetów i  przesunięciami budżetowymi, skutkującymi zwiększeniem nakładów na IT.

Dużej części przedsiębiorstw udało się tę sytuację szybko wykorzystać i przekuć na przewagę konkurencyjną. Prym wiodły branże takie jak: retail, produkcja oraz logistyka. Udało się im nie tylko zabezpieczyć możliwość kontynuacji biznesu w modelu zdalnym, ale również skapitalizować szanse w nowych, niewykorzystanych dotychczas obszarach rynku, często je wręcz dominując.

Pozostałe branże, w których nowe hybrydowe cyfrowe środowiska pracy ograniczyły się tymczasowo do podstawowych funkcji, umożliwiających zdalną komunikację i  współpracę, teraz dynamicznie nadrabiają adopcją narzędzi i usług M365.

Rozwiązania tego typu już od wielu lat z sukcesem wspierają odpowiedniki tych organizacji w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, krajach Beneluxu, Skandynawii czy regionu DACH. Nie ma w tym oczywiście nic nadzwyczajnego – te regiony, jak przystało na cyfrowych liderów, znacznie szybciej niż reszta zaadaptowały rozwiązania chmurowe, podejmując się ich wdrażania na długo przed pandemią COVID-19. Dla kontrastu- mój pierwszy klient, który zdecydował się na taka transformacje już w 2010, to jeden z trzech największych koncernów energetycznych globalnie, migrujący ponad 300TB danych należących do ponad 100 tysięcy pracowników do Microsoft BPOS, czyli protoplasty 0365 i późniejszego M365.

Piotr Sornat, CSMO i Wiceprezes w IT-Dev

Mówimy tutaj głównie o sektorze finansowym, wielopodmiotowych spółkach państwowych lub grupach kapitałowych oraz sektorze publicznym. Główne wyzwania, przed którymi branże zostały postawione, wiązały się obawami o  bezpieczeństwo danych czy dostępność systemów i wynikały z regulowanej, a  zarazem wielopodmiotowej struktury. Takie scenariusze, z  uwagi na swoją delikatną naturę, wymagają wdrożenia odpowiedniego poziomu izolacji i konteneryzacji (Virtual Tenants) wewnątrz M365 oraz bezpiecznej, delegowanej administracji.

W przypadku wielopodmiotowych i regulowanych przedsiębiorstw, te kompleksowe zagadnienia wymagały więcej czasu na odpowiednie zaplanowanie i wdrożenie. Okazało się, że dzisiaj obserwować możemy nie tylko gotowość wspomnianych organizacji do podjęcia działań, ale wręcz zaawansowane już prace wdrożeniowe. Jest to istotna zmiana w stosunku do niedawnej przeszłości, kiedy to prym wiodły rozwiązania szyte na miarę i zabezpieczane na potrzeby wyłącznie tych grup klientów. Dziś wyraźnie widać zwrot w kierunku gotowych rozwiązań SaaS i podejścia ‘out of the box as much as possible!’

Jaki to miało wpływ na współczesnych pracowników?

Przedsiębiorstwa szybko odkryły, że platformowe bogactwo oferowanych przez M365 możliwości oraz prędkość, z jaką ich lista rośnie i ewoluuje, stanowią świetną szansę na akcelerację ich rozwoju i sukcesu. To bogactwo usług cyfrowych może jednak równocześnie stać się niemałym wyzwaniem organizacyjnym oraz szczególnie trudnym doświadczeniem z punktu widzenia użytkownika biznesowego.

Duża część społeczności użytkowników wypchnięta na ten „szybki tor” zmiany, często jedynie przy odbyciu podstawowego szkolenia, ma nadal spore trudności z połączeniem bogactwa możliwości z kontekstem swojej codziennej pracy. Stają więc przed klasycznym dylematem – czego, w jakim celu i kiedy używać?

W tym samym czasie obserwujemy gwałtowny przyrost nowo założonych, dość podstawowych i rzadko odpowiednio dobranych do realnych potrzeb przestrzeni roboczych. Dane przechowywane w ich obrębie często się duplikują. Mnogość duplikatów i „wiele źródeł prawdy” powoduje, że informacje tracą na wiarygodności i wartości. Właścicielstwo danych jest zatracane, wprowadzając sporo zamętu w tym szeroko współdzielonym przez użytkowników cyfrowym świecie. Dodatkowym niemałym utrudnieniem stawał się fakt, że zdecydowana większość używanych na co dzień danych i dokumentów nie była wygaszana i fizycznie nadal pozostawała osadzona na współdzielonych zasobach sieciowych lub historycznych wersjach SharePoint

Na domiar złego, od strony bezpieczeństwa napływać zaczęły niepokojące i regularne sygnały o nowych zagrożeniach. Coraz powszechniejsze ataki hakerskie (np. ransomware) wygenerowały konieczność zwiększenia kontroli i bezpieczeństwa nowo wdrożonych środowisk chmurowych. To jeszcze bardziej osłabiało „cyfrową pewność siebie” użytkowników biznesowych, którzy w obawie przed zagrożeniami często powstrzymują się przed wykorzystywaniem nowych technologii. Mające temu zaradzić polityki bezpieczeństwa tworzone są często na bieżąco i w pośpiechu. Pośpiech z kolei wymusza kolejne zmiany w podejściu, polegające na limitowaniu i blokowaniu dostępu do całych usług, w obawie przed ich niewłaściwym wykorzystaniem.

Jednym z  przykładów, który uwidacznia konflikty pomiędzy działami bezpieczeństwa, a  użytkownikami biznesowymi, jest współpraca z partnerami, kontrahentami czy franczyzobiorcami z zewnątrz organizacji. W przypadku niektórych branż jest kluczem do zbudowania przewagi konkurencyjnej lub jej utraty. Dodatkowo, na poziomie indywidualnych relacji biznesowych pomiędzy organizacjami, bezpośrednia współpraca może być solidnym technologicznym fundamentem, mającym bezpośrednie przełożenie na ich obustronny sukces w wymiarze strategicznym. Choć biznesowo wydaje się to być dobrze uzasadnione, działy bezpieczeństwa (skądinąd słusznie) identyfikują w tym scenariuszu potencjalne ryzyko wystąpienia incydentów bezpieczeństwa, w  tym przede wszystkim wycieku informacji poufnych. Z tego powodu często spotykaną decyzją w obliczu tych wyzwań jest zablokowanie scenariuszy współpracy zewnętrznej.

Przyspieszona transformacja cyfrowa, zdalne środowisko pracy, konieczność współpracy z partnerami, kontrahentami w żaden sposób nie zwalnia z restrykcyjnych zasad bezpieczeństwa informacji. Aby transformacja była zarówno przyjazna jak i bezpieczna konieczne jest użycie kompleksowych rozwiązań z wbudowanym zautomatyzowanym nadzorem w obszarach governance, security oraz compliance. Dzięki temu biznes ma możliwość kontroli procesu przy zachowaniu bezpieczeństwa i rozliczalności.

Adrian Szefer, Vice President Global IT (CIO) w Dr. Schneider

Jeśli do omówionych wcześniej wyzwań, związanych z trudnością odnalezienia się w bogactwie usług oraz nowymi zagrożeniami związanymi z cyfrowym bezpieczeństwem, dodamy przedłużające się restrykcje, izolację oraz wyraźne zatarcie granic pomiędzy życiem prywatnym a pracą, to wyłania nam się spora kumulacja obciążeń i frustracji. Potwierdzają to wyniki badań przeprowadzonych przez Microsoft na populacji 60 000 pracowników biurowych. Otrzymane wyniki pokazują, że pomimo technicznej możliwości i efektywności pracy zdalnej w krótkim terminie, kumulacja obciążeń i frustracji, o której wspomnieliśmy wcześniej, powoduje długofalowy spadek produktywności i innowacji.

Kolejnym i bardzo realnym ryzkiem dla firm stał się fakt, że pracownik zdalny, nawet z wieloletnim stażem, w tej nowej rzeczywistości o wiele szybciej dystansował się od swojej firmy oraz zbudowanych wcześniej personalnych relacji i zażyłości, przez co stał się znacznie bardziej otwarty na zmianę pracodawcy.

Jak uchwycić balans pomiędzy bezpieczeństwem a nowymi potrzebami komunikacji i współpracy naszych pracowników?

Czy można pogodzić interesy każdej ze stron? Zdecydowanie tak. Kompleksowym i elastycznym rozwiązaniem, które to umożliwia, jest zaprojektowanie i standaryzacja scenariuszy wykorzystania Digital Workplace na poziomie framework’u. Taki framework powinien obejmować wszystkich interesariuszy M365, od użytkowników biznesowych, przez dostawców usług, aż po osoby odpowiedzialne za kontroling i nadzór. Framework powinien nie tylko podpowiadać i ustalać ramy użycia usług. Powinien on także wspierać automatyzację takich scenariuszy użycia jak zgłaszanie zapotrzebowania na usługę, procedury akceptacji jej tworzenia, wykorzystanie szablonów i dobrych praktyk czy przestrzeganie polityk dostępowych i świadomego właścicielstwa. Co ciekawe, nie są to koncepcje nowe, które przyszły do nas wraz z upowszechnieniem rozwiązań i usług chmurowych.

Już w  poprzedniej dekadzie, w  dużych przedsiębiorstwach w  ramach wdrożeń SharePoint, budowano złożone automatyzacje do tworzenia i poinstalacyjnej konfiguracji repozytoriów i witryn. Automatyzacje nadawały, tej mocno administracyjnej platformie, biznesowego kształtu oraz bardziej intuicyjnego formatu.

Te same mechanizmy strzegły korporacyjnego ładu, odpowiednich polityk retencji oraz innych branżowych, zewnętrznych regulacji. Jednak na przestrzeni lat, wraz z rozwojem technologii chmurowych, ten trend uległ spowolnieniu. To, co praktycznie zupełnie go wyhamowało, to właśnie rozwiązania chmurowe wraz z ich „wiecznie zieloną” naturą (idealnym przykładem może być tu M365). Nowa i szybko nabierająca tempa strategia Cloud First, z jednej strony oferowała kluczowe dla biznesu innowacje i nowe wyróżniki, ale z drugiej przyniosła też nowe ryzyka oraz konieczne do poniesienia koszty.

Okazało się, że te dwa ostatnie, o wiele rozsądniej jest przenieść na wiarygodnych i ambitnych partnerów zewnętrznych. Nowa chmurowa rzeczywistość, nowe wyzwania i  potencjalne ryzyka spowodowały specjalizację dostawców usług zewnętrznych, którzy zaczęli oferować gotowe rozwiązania SaaS oraz zautomatyzowane usługi zarządzane. Wszystko po to, aby zapewnić dynamiczne i skalowalne procesy wokół niekończącego się procesu integracji i biznesowego dopasowania do zmiany. Dzisiejszy Modern Workplace, stworzony na bazie M365, integruje organicznie przenikające się usługi komunikacji, pracy grupowej oraz procesów. Coraz częściej usługi te dostarczane są kompletnie samoobsługowo, w spersonalizowanej formie (kontekstowy UX) oraz w samoregulującej się postaci.

Model Modern Workplace

Jakie są główne założenia realizowane przez klientów w powyższej koncepcji dla M365?

Organizacja MS Teams jako intuicyjnego centrum dowodzenia dla użytkowników

„Automat” łączy tutaj codzienny świat współpracy i komunikacji wewnątrz i  na zewnątrz organizacji (oraz współtowarzyszące temu procesy biznesowe) z  najwłaściwszą usługą lub gotowym do użycia zestawem zintegrowanych usług M365 (Teams, Power Automate, VIVA, Yammer, SharePoint Online). Dopasowanie to respektuje kontekst organizacyjny użytkownika oraz bieżący scenariusz biznesowy. Czas potrzebny na uruchomienie właściwej usługi współpracy czy komunikacji ogranicza się do minut a  odpowiedzialne użycie i bezpieczne utrzymanie są w pełni zautomatyzowane i działają „w tle”.

Jeśli dodamy do tego gwarancję bieżącej aktualizacji zmapowanych tu danych oraz wysoką jakość wyników wyszukiwania, to w  praktyce pozbędziemy się większości wyzwań, przed którymi staje użytkownik. Takie podejście buduje zaufanie do danych, na podstawie których podejmują decyzje i  aktywują biznesowe procesy. To z kolei dodatkowo podnosi efektywność pracowników, a co za tym idzie – satysfakcję z własnej pracy. W sposób znaczny wpływa to także na wzajemne relacje i  wizerunek działu IT jako proaktywnego partnera biznesu.

Nowe podejście do zrównoważonego rozwoju pracownika

Wykorzystanie narzędzi z linii VIVA pomaga podnieść poziom zaangażowania pracowników poprzez profilowaną komunikację, która staje się bardziej przejrzysta i  wolna od szumu komunikacyjnego. Pozwala także zadbać o efektywne dzielenie się wiedzą i  otwiera nowe możliwości kreatywnego wpływu na organizację w  obszarach dotąd niedostępnych. Odpowiednio dobrane  i  angażujące treści są tu automatycznie kierowane do docelowych grup odbiorców i  lokacji geograficznych, a  UX jest identyczny bez względu na to, z jakiego urządzenia i jaką ścieżką użytkownicy trafiają w dane miejsce. Wszystko to ułożone jest w  sposób spójny i  logiczny, centralizując doświadczenie użytkownika wokół MS Teams. Wspierana dodatkowo obrandowanymi  aplikacjami komunikacja przyczynia się do budowania zaangażowania w  rozwój kultury i  wiedzy organizacyjnej. Prowadzi to do zwiększenia wkładu pracowników w rozwój oferowanych na zewnątrz produktów i  usług.  Świetnym tego przykładem mogą być uprocesowione i  zautomatyzowane Idea box’y gdzie pracownicy ze wszystkich grup mogą swobodnie dzielić się swoimi pomysłami i spostrzeżeniami.

Rozwiązania tego typu dobrze pokazują, jak motywacja i  zaangażowanie wpływają na wykorzystanie ukrytego potencjału pracowników i  jak przekładają się na wymierne korzyści biznesowe. Kolejnym naturalnym obszarem wsparcia oraz poprawy zaangażowania jest indywidualny rozwój wiedzy i kompetencji pracownika, realizowany poprzez profilowane grywalizacje, quizy, certyfikacje, oraz szkolenia z możliwością samo testowania. Tematy są idealnie dopasowane do pełnionej przez pracownika roli oraz jego obecnego stanu wiedzy. Narzędzia i  usługi wspierające rozwój kompetencji pracowników wplatają się w codzienną pracę w sposób nieinwazyjny i inteligentny. Wykorzystując fakt, że cyfrowe miejsce codziennej pracy użytkownika skupia się wokoło MS Teams, analizują aktywność pracownika sugerując interesujące obszary i tematy oraz optymalne bloki czasowe.

Wykorzystanie wirtualnych asystentów

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych usług platformy Azure, takich jak Language Service, Azure Cognitive Search czy Azure Bot Service, wirtualni asystenci stali się powszechnie dostępni. Szybko też zaczęli udowadniać swoją niezwykłą użyteczność. Często nazywani po prostu BOTami, w  sposób niestrudzony odpowiadają użytkownikom na ich pytania, dostarczając wiedzy i  ekspertyzy oraz pilnując istotnych spraw, w  momencie i  miejscu, w których użytkownicy ich potrzebują. Wirtualni asystenci nigdy się nie znużą ani nie stracą cierpliwości i zaangażowania, dlatego też, będąc w pełnej gotowości do świadczenia usług swoim użytkownikom, stanowią idealne dopełnienie cyfrowego miejsca pracy. Zakres ich działalności oraz wsparcia świadczonego dla innych rozwiązań stale się rozszerza i  wchodzi w  zupełnie nowe obszary łączące wartości istotne dla wszystkich interesariuszy. Ciekawym i  niekoniecznie oczywistym tego przykładem mogą być np. samoobsługowe odtworzenia kopii zapasowych, dostępne bezpośrednio dla użytkownika i właściciela obszaru z  poziomu konwersacji z  asystentem MS Teams. Wszystko to odbywa się automatycznie, we w pełni zgodnym i audytowanym procesie dla IT oraz działów bezpieczeństwa.

Zautomatyzowany nadzór operacyjny w obszarach: governance, security, compliance, record keeping

Nadzór operacyjny przestał budzić niepokój, zniechęcenie i doprowadzać do zaniechań po stronie użytkownika. Wszystko dlatego, że egzekwowany jest obecnie automatycznie, „w tle’” i w sposób adekwatny do kontekstu danej usługi oraz profilu jej konsumenta. Działom IT oraz zespołom bezpieczeństwa bez wątpienia pomaga też fakt, że teraz biznes ma możliwość dopełnienia obowiązków świadomego właścicielstwa. Dzieje się tak poprzez przyjazne, automatycznie potwierdzane prawidłowości dostępów, klasyfikacji oraz długości dzierżawy obszaru. Częstotliwość i poziom takich przeglądów oraz formalnych potwierdzeń są automatycznie mapowane z  newralgicznością takiej usługi. Oznacza to, że w przypadku mało ryzykownych scenariuszy (np. organizacja wydarzeń społecznych) wnioski akceptowane są automatycznie (auto-approve), podczas gdy scenariusze bardziej krytyczne wymagają, aby stanowisko w  ich sprawie zajęły odpowiednie osoby związane z  danym typem sprawy. Dodatkowo, w  ten sam sposób mamy pełną kontrolę nad współpracą z podmiotami zewnętrznymi oraz przydzielanymi im dostępami. Tego typu konteneryzacja (Virtual Tenants) pozwala na bezpieczną i zgodną z obowiązującymi regulacjami oraz politykami automatyzację centrum usług dzielonych. Jest to szczególnie wartościowe z punktu widzenia wielopodmiotowych grup kapitałowych oraz organizacji sektora publicznego. Może to również znaleźć zastosowanie w scenariuszach, gdzie pojedyncza instancja M365 obsługuje całą grupę. Odpowiednio zdefiniowany nadzór operacyjny zapewnia pełną kontrolę nad platformą usługową, jej bezpieczeństwem oraz ROI. Jednocześnie możliwa jest lokalna delegacja odpowiedzialności, zapewniająca świadomy udział poszczególnych podmiotów czy globalnych regionów w sferze IT. Daje to im możliwość tworzenia i utrzymywania własnych polityk użycia i nadzoru.

Na co zwracały uwagę i czego nauczyły się organizacje, którym już się udało tę koncepcję wdrożyć?

Jak się można łatwo domyślać, wdrożenie takiej automatyzacji i personalizacji wymaga dobrego przygotowania, oraz odpowiedniej orkiestracji działań i  zarządzenia zmianą po stronie biznesu. Mówimy tutaj więc o podejściu programowym, gdzie poszczególne projekty i ich rezultaty mają na celu wzajemnie się zasilać i uzupełniać w czasie.

Oto kilka przykładów wysoko-poziomowych zagadnień do zaadresowania oraz koniecznych do przeprowadzania działań, mających na celu efektywne wdrożenie powyższej koncepcji:

 • Wyrównanie podstawowej wiedzy o narzędziach i zastosowaniu M365, w ramach programów akceleracyjnych finansowanych przez Microsoft:
  • Microsoft Cloud Accelerator Program – Program partnerski zapewniający zestaw gotowych warsztatów, które umożliwiają partnerom przyspieszenie podróży klienta. Wykorzystanie tych akceleratorów umożliwia prowadzenie bardziej produktywnych rozmów z klientami, pomagając klientom wyobrazić sobie możliwości i zrealizować swoje szanse.
  • FastTrack – Program partnerski pomagający wdrażać rozwiązania chmurowe firmy Microsoft klientom. Klienci z  kwalifikującymi się subskrypcjami Microsoft 365, Azure lub Dynamics 365 mogą korzystać z  FastTrack bez dodatkowych kosztów przez cały okres ich subskrypcji.
  • Solution Assessment – Oceny i analizy środowisk IT klientów, zapewniające dogłębne zrozumienie możliwości dostępnych w  ich środowiskach biznesowych w celu zwiększenia produktywności, obniżenia kosztów i optymalizacji możliwości inwestycyjnych.
 • Wspólna inspiracja oraz wnikliwa analiza potrzeb w celu budowy cyfrowej mapy drogowej (functional roadmapping) przy reprezentacji wszystkich grup interesariuszy – członków różnych zespołów, działów i departamentów organizacji.
 • Priorytetyzacja biznesowa uwzględniająca:
  • szybkie usprawnienia przynoszące natychmiastowe efekty (‘quick wins’),
  • proste usprawnienia, których wdrożenie nie wymaga dłuższego zastanowienia (‘no brainer’),
  • czas potrzebny do uruchomienia usługi (time to service),
  • czas potrzebny do osiągnięcia pełnego zwrotu z inwestycji (ROI),
  • redukcję Całkowitego Kosztu Posiadania (TCO),
  • kontrolę czynników ryzyka (risk control).
 • Identyfikacja polityk governance w M365 z uwzględnieniem potrzeb wszystkich podmiotów zapewniająca im:
  • zgodność w stosunku do wymagań regulacyjnych lokalnych podmiotów oraz ich potrzeb delegowanej administracji,
  • prawne odtworzenia pojedynczych plików jak i całych kontenerów danych.
 • Zaplanowanie kompleksowej kampanii adopcyjnej, w tym:
  • materiałów wideo od liderów i ambasadorów komunikujących cele i  wartości płynące z  planowanych zmian,
  • angażujących programów ambasadorskich oraz grywalizacji zachęcających do zdobywania cyfrowych ‘czarnych pasów’, certyfikatów etc.
 • Opracowanie adekwatnej i wielokanałowej komunikacji promocyjnej dla wszystkich grup docelowych oraz jej zorganizowanie przy uwzględnieniu wszystkich etapów transformacji:
  • Budowy mapy drogowej i ROI dla M365,
  • Analizy, de-duplikacji oraz kryteriów oczyszczania historycznych danych,
  • Analizy oraz modernizacji istniejących już aplikacji,
  • Analizy oraz tworzenia zestawu polityk nadzoru bezpieczeństw dla M365,
  • Migracji danych,
  • Wdrożenia zmiany i  wzmożonego wsparcia powdrożeniowego dla użytkowników,
  • Pomiarów KPI oraz optymalizacji ROI/TCO/SLA.

Pełny Trendbook znajdziesz na www.cloud-trends.euvic.com! To prawie 50 stron materiału, każda z nich poświęcona trendom, jakie zdominują rozwiązania chmurowe w 2022 roku. Zobacz co mówią specjaliści, to nic nie kosztuje!

Dowiedz się więcej o komunikacji w nowoczesnym miejscu pracy!

[1] The Partner Opportunity For Microsoft Modern Workplace, Forrester, 2021
Icon made by Freepik from www.flaticon.com